praca w województwie zachodniopomorskim
07
sie

Barlinek

Barlinek jest gminą miejsko – wiejską obejmującą: miasto Barlinek, 19 sołectw oraz 50 miejscowości. Łącznie zajmuje powierzchnię 258,77 km2, z czego na miasto przypada 17,54 km2. Liczba ludności gminy wynosi około 20 tysięcy osób, przy czym największa koncentracja społeczeństwa znajduje się w Barlinku zamieszkałym przez 14 263 osoby (dane z 31 grudnia 2013 roku). Rozwój gospodarczo-społeczny gminy  i miasta determinowany jest właściwościami naturalnymi terenu. Barlinek leży głównie w obszarze lasów (Puszcza Barlinecka), gruntów leśnych i użytków rolnych. Dzięki tym walorom naturalnym oraz  licznym jeziorom i wzniesieniom, okolice Barlinka zaliczane są do najpiękniejszych krajobrazowo rejonów północno-zachodniej Polski. Na ich podstawie w regionie bardzo dobrze rozwija się turystyka generująca coraz więcej miejsc pracy, praca Barlinek.

Na terenie Miasta i Gminy prowadziło działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 1961 podmiotów gospodarczych (stan na koniec 2012 roku). Wśród nich najliczniejszą grupę stanowiły przedsiębiorstwa z branży: sprzedaży detalicznej, produkcji metalowych elementów konstrukcyjnych, budownictwa, transportu lądowego, konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, działalności ubezpieczeniowej i ochrony zdrowia.

W gminie Barlinek funkcjonuje 760 gospodarstw rolnych. Działalność rolnicza opiera się głównie na produkcji roślinnej i zwierzęcej. Typowymi roślinami uprawianymi jest pszenica ozima, żyto, jęczmień. Dużym zainteresowaniem cieszy się również uprawa rzepaku ozimego, którego powierzchnia uprawiana corocznie wzrasta. Oprócz tradycyjnych roślin uprawiana jest trawa nasienna oraz facelia błękitna.