Bezrobocie

Według danych GUS z końca lutego 2013r. stopa bezrobocia w województwie zachodniopomorskim wynosiła 19,3%, co stawiało ten region na przedostatnim miejscu wśród wszystkich 16 województw. Wyższym bezrobociem dotknięte są jedynie rejony województwa warmińsko-mazurskiego. We wszystkich Powiatowych Urzędach Pracy pod koniec lutego 2013r. zarejestrowanych było 121 951 osób bezrobotnych, w tym 61 776 kobiet (50,6%). Porównując z procentowym udziałem zarejestrowanych kobiet na koniec roku 2012, wynoszącym 52,3% zauważyć można wyraźną tendencję spadkową. Ponad połowa osób bezrobotnych (59,6%) to mieszkańcy miast.

W strukturze wewnętrznej województwa zachodniopomorskiego, poszczególne regiony różnią się znacznie odsetkiem osób bezrobotnych. I tak, najmniejszym procentowym udziałem osób bezrobotnych mogą się pochwalić: Świnoujście (11,5%), Szczecin (11,8%), Koszalin (13,1%) i powiat kołobrzeski (13,8%). Z drugiej strony, największe bezrobocie odnotowały Powiatowe Urzędy Pracy w: Łobzie (30,4%), Koszalinie (30,1%), Białogardzie (29,8%) i Pyrzycach (29,6%).

Prawie 93% osób zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy województwa zachodniopomorskiego zakwalifikować można do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wśród nich najliczniejszą grupę tworzyły osoby nieposiadające średniego wykształcenia, stanowiące ponad ⅔ wszystkich zarejestrowanych. Więcej niż połowę bezrobotnych stanowiły ponadto osoby długotrwale niezatrudnione.

W strukturze wiekowej osób bezrobotnych na koniec lutego 2013r. najliczniejszą grupę stanowiły osoby od 25 do 34 roku życia (27,8%), a następnie od 45 do 54 roku życia (20,2%). Niemal co piąty bezrobotny to osoba do 25 roku życia oraz w wieku 35 – 44 lata.

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych najliczniejsze grupy zawodowe stanowiły osoby bez zawodu, sprzedawcy, robotnicy gospodarczy, ślusarze, technicy ekonomiści, murarze, kucharze, robotnicy pomocniczy w przemyśle przetwórczym, robotnicy budowlani, krawcy, ekonomiści i kucharze. Wynika stąd, że przedstawiciele tych zawodów mają największy problem ze znalezieniem zatrudnienia w regionie zachodniopomorskim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *