praca: Specjalista

wt
Paź

Data publikacji:

wt

Paź

2020

Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 69013

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy pl. św. Piotra i Pawła 4/5, na II piętrze, w pokoju kilkuosobowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku pomiędzy pokojami i piętrami oraz poza nim – w terenie. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek nie jest wyposażony w windę, pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 4.551,59 zł brutto + dodatek za wysługę lat

Zakres zadań

 • Przygotowanie do realizacji, prowadzenie nadzoru technicznego, rozliczenie powierzonych robót budowlanych i usług branży elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami w przydzielonych jednostkach organizacyjnych
 • Przygotowanie projektów umów i zleceń na roboty i usługi oraz zakupy zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843)
 • Nadzór merytoryczny nad realizacją obowiązujących umów związanych z dostawą energii elektrycznej w przydzielonych jednostkach organizacyjnych
 • Merytoryczna kontrola faktur i not księgowych (oraz ich wystawianie) za dostarczane usługi i media wynikających z umów uznaniowych lub uregulowań wewnętrznych tutejszej jednostki – przeznaczonych do realizacji w Zespole Inwestycji i Remontów Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Szczecinie, a przydzielonych do realizacji i nadzoru
 • Określanie optymalnego zapotrzebowania na energię elektryczną w powierzonych pieczy jednostkach terenowych i komórkach organizacyjnych KWP w Szczecinie i KGP
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z umowami i zleceniami wynikającymi ze swoich obowiązków
 • Opracowywanie planów finansowych zabezpieczających wydatki związane z powierzonymi zadaniami
 • Sprawowanie kompleksowej opieki merytorycznej w zakresie zagadnień związanych z prawem budowlanym, w tym nadzór nad właściwym prowadzeniem książek obiektowych dla poszczególnych budynków i budowli, a w przypadku stwierdzenia ich braku podjęcia natychmiastowych czynności zmierzających do ich założenia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne o kierunku elektrycznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy wykonawczej przy budowach
 • Uprawnienia budowlane w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Czynne prawo jazdy kategorii B
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 r. poz. 1202), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843), przepisów BHP i p.poż.
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Praca na stanowisku inspektora nadzoru
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
 • Świadectwo kwalifikacyjne „E”, „D” do 1 kV
 • Komunikatywność oraz umiejętność rozwiązywania problemów
 • Współpraca oraz umiejętność oceniania, analizy, syntezy i koordynowania
 • Umiejętność rozwiązywania problemów, organizacji pracy
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

 • śr
  Paź
  Data publikacji:
  śr
  Paź
  2020

  Specjalista

  Firma:  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Szczecin

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - praca w siedzibie urzędu, - wyjazdy służbowe, - nietypowe godziny pracy, Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - budynek i pomieszczenia urzędu...

  Poznaj ofertę
 • pt
  Paź
  Data publikacji:
  pt
  Paź
  2020

  Główny specjalista

  Firma:  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Szczecin

  Warunki pracy Praca w siedzibie inspektoratu i poza nią . Wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych, przeprowadzanie wizji i oględzin na terenie Miasta Szczecin ( praca na wysokościach). Przyjmowanie interesantów, stron postępowań i udzielanie informacji....

  Poznaj ofertę
 • wt
  Wrz
  Data publikacji:
  wt
  Wrz
  2020

  Asystent

  Firma:  Urząd Morski w Szczecinie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Świnoujście

  Warunki pracy - zagrożenie korupcją, - szczególnie trudne warunki środowiskowe (przestrzenie zamknięte, pomieszczenia siłowni okrętowych etc., - zmienne warunki atmosferyczne, - wysiłek fizyczny (wejścia po trapach, drabinkach, pokonywanie wielu...

  Poznaj ofertę
 • pon
  Wrz
  Data publikacji:
  pon
  Wrz
  2020

  Starszy specjalista

  Firma:  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Szczecin

  Warunki pracy - Praca o charakterze administracyjno-biurowym w pozycji siedzącej, wymuszonej, obciążającej układ mięśniowo-szkieletowy, konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywanej pracy, opracowywanie dokumentów, praca i czynności koncepcyjne,...

  Poznaj ofertę