praca: Radca prawny

śr
Wrz

Data publikacji:

śr

Wrz

2020

Radca prawny

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Koszalin
Ogłoszenie o naborze Nr 68731

Warunki pracy

-Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, praca wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej;
-na stanowisku występuje: częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz ;
-stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;
-oświetlenie dzienne i sztuczne;
-stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku Delegatury ZUW w Koszalinie;
-w budynku znajduje się winda oraz rampa podjazdowa.

Zakres zadań

 • przygotowanie opinii prawnych w sprawach zleconych przez Wojewodę, Dyrektora Generalnego Urzędu lub na wniosek kierowników komórek organizacyjnych;
 • prowadzenie spraw sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w ramach zastępstwa procesowego Wojewody i Urzędu;
 • opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów umów cywilnoprawnych i porozumień administracyjnych zawieranych przez Wojewodę i Urząd oraz projektów aktów prawnych Wojewody, zarządzeń Dyrektora Generalnego i projektów innych aktów prawnych przekazanych Wojewodzie do zaopiniowania dokonywanie korekt Dziennika Urzędowego;
 • opiniowanie pod względem prawnym projektów rozstrzygnięć nadzorczych i zarządzeń zastępczych Wojewody wydawanych w trybie nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozstrzygnięć nadzorczych dotyczących uchwał organów związków międzygminnych;
 • opiniowanie pod względem prawnym decyzji Wojewody stwierdzających nieważność uchwał organów Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz uchwał Rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz wyjaśnień dotyczących obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania Wojewody i Urzędu w celu przedstawienia stanowiska prawnego w sprawie wątpliwości co do stosowania określonych przepisów prawa lub informacji o obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Realizacja zadania jest wspomagana programem komputerowym informacji prawnej;
 • opiniowanie pod względem prawnym projektów upoważnień udzielanych pracownikom Urzędu do załatwiania spraw w imieniu Wojewody w celu ich zgodności z prawem, a także opiniowanie pod względem prawnym poleceń Wojewody w zakresie wykonywania funkcji przedstawiciela Rady Ministrów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi prawnej
 • uprawnienia radcy prawnego potwierdzone wpisaniem na listę radców prawnych
 • zaawansowane umiejętności obsługi komputera w zakresie MS Office (Excel, Word)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ