praca: Główny księgowy

wt
Lis

Data publikacji:

wt

Lis

2020

Główny księgowy

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Główny księgowy
Miejsce pracy: Szczecin
Numer: StPr/20/2955
OBOWIĄZKI:
DO ZADAŃ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO/GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ BĘDZIE NALEŻAŁO WYKONYWANIE NASTĘPUJĄCYCH OBOWIĄZKÓW:- prowadzenie rachunkowości jednostki,- wprowadzanie Danych finansowych do SIO,- obsługa, rozliczanie dokumentów dziennika Budżet, WRD, ZFŚS, Akademia kompetencji,- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,- miesięczne rozliczanie podatku VAT,- terminowe raportowanie rejestru VAT i deklaracji VAT-7 do Urzędu Miasta Szczecin,- ewidencja i sporządzanie sprawozdań budżetowych, planów finansowych, bilansu rocznego i innych zleconych przez organ prowadzący,- przygotowywanie dokumentów źródłowych do księgowania,- wprowadzenie dokumentów księgowych do programu finansowo-księgowego na kontach syntetycznych i analitycznych,- terminowe przekazywanie wszelkich analiz i rozliczeń,- przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów,- prowadzenie na bieżąco dokumentacji finansowo-księgowej szkoły zgodniez obowiązującymi przepisami,- prowadzenie na bieżąco rozliczeń z US i ZUS,- sporządzanie na bieżąco sprawozdań do US i ZUS,- rozliczanie: zaliczek, delegacji, półkolonii, oddziału przedszkolnego wpłaty z WB za pobyt i wyżywienie,- dbanie o terminowe regulowanie należności,- terminowe rozliczanie spraw finansowych szkoły,- zapewnianie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów przez szkołę,- księgowanie i rozliczanie na bieżąco zakupów materiałów, pomocy naukowych i sprzętu, - prowadzenie ksiąg inwentarzowych,- wystawianie not księgowych, faktur wewnętrznych, - prowadzenie windykacji i wystawianie wezwań do zapłaty i not odsetkowych,- uzgadnianie stanów magazynowych.UWAGA:1. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 poz. 1260 z późn. zm.) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.2. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru - testu wiedzy i kompetencji lub rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni mailem, telefonicznie lub drogą pocztową.3. Oferty, które wpłyną do szkoły niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.4. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone. WYMAGANE DOKUMENTY:- życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj.: adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail (ewentualnie),- list motywacyjny,- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,- kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,- referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,- oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystaz pełni praw publicznych,- oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).Kandydaci, którzy ukończyli ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe powinni wykazać co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, NATOMIASTKandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną powinni wykazać co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.Kandydaci powinni być wpisani do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.WYMAGANIA DODATKOWE:1. Co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy w oświatowych jednostkach budżetowych na stanowiskach związanych z prowadzeniem rachunkowości jednostki.2. Biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość oraz umiejętność obsługi programów księgowych Vulcan Optivum, PROGMAN Rozrachunki i Finanse, znajomość i umiejętność korzystania z bankowości elektronicznej, znajomościi umiejętność korzystania z programów MS Word i MS Excel.3. Biegła znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i ustawyo finansach publicznych, znajomość zagadnień księgowości budżetowej, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu oraz sprawozdawczości budżetowej.4. Nienaganna opinia.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, ekonomiczne
Uprawnienia: CERTYFIKAT KSIĘGOWEGO
Uprawnienia: OBSŁUGA PROGRAMU VULCAN
Uprawnienia: ZNAJOMOŚĆ PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Uprawnienia: CERTYFIKAT KSIĘGOWY - PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Uprawnienia: PAKIET MS OFFICE
Uprawnienia: ZNAJOMOŚĆ USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
Uprawnienia: DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (wymagany staż - lata: 3)
Uprawnienia: ZNAJOMOŚĆ USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Uprawnienia: OBSŁUGA KOMPUTERA

Miejsce pracy:

Szczecin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 930 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie

Zobacz podobne oferty

 • czw
  Lis
  Data publikacji:
  czw
  Lis
  2020

  Główny księgowy

  Firma:  Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Bierzwnik

  1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.2. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych.3. Prowadzenia rozliczeń z ZUS i US.4. Przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń i innych dokumentów...

  Poznaj ofertę
 • czw
  Lis
  Data publikacji:
  czw
  Lis
  2020

  Główny księgowy

  Firma:  Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Bierzwnik

  1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.2. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych.3. Prowadzenia rozliczeń z ZUS i US.4. Przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń i innych dokumentów...

  Poznaj ofertę
 • czw
  Lis
  Data publikacji:
  czw
  Lis
  2020

  Główny księgowy- pełniący funkcję naczelnika wydziału finansów i budżetu

  Firma:  Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Kołobrzeg

  Kierowanie Wydziałem Finansów i Budżetu. Informacje nt. oferty pracy znajdują się na stronie internetowej: www.spkolobrzeg.finn.pl Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak, kierunek: ekonomia Wymagania inne: Przy wykształceniu wyższym 3...

  Poznaj ofertę
 • wt
  Lis
  Data publikacji:
  wt
  Lis
  2020

  Główny księgowy

  Firma:  Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie
  Miejsce pracy:  zachodniopomorskie/ Krzęcin

  Dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem spraw płacowych, wydawanie zaświadczeń o zarobkach, sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw płacowych i księgowości, kontrola rachunków, faktur i innych dowodów księgowych oraz płacowych pod względem...

  Poznaj ofertę